Privacy en Cookie beleid

Di-bo vof , met maatschappelijke zetel te 2360 Oud_Turnhout Het Bergkse 39, ondernemingsnummer BE0811.437.068, Telefoon: 0499 429 542,  hierna genoemd Di-bo vof , gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Di-bo vof  volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vanaf haar inwerkingtreding zullen de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EU, hierna genoemd ‘GDPR’, gevolgd worden. Voorts zal Di-bo vof  er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

1.0 DIT PRIVACY STATEMENT IS VOOR U BEDOELD WANNEER U:

 • een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) opdrachtgevers, klanten of afnemers van één of meerdere diensten van Di-bo vof ;
 • een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers;
 • een externe consultant bent of een contactpersoon bij één van onze externe audit- of consultancybedrijven;
 • een contactpersoon bent als sollicitant in het kader van een inschrijving bij Di-bo vof  of kandidatuurstelling voor een  vacature.
 • een contactpersoon bent bij elke instantie (bedrijf, overheid, beroepsfederatie van werkgevers of van werknemers, school, universiteit, partner, … ) waarmee wij een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden en waarvan wij persoonsgegevens verzamelen.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.

1.1  WELKE PERSOONSGEGEVENS VEWERKEN WE VAN JOU?

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Zo kan Di-bo vof  als verwerkingsverantwoordelijke onder andere, uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

1.2  VERWERKING

Deze persoonsgegevens worden door Di-bo vof  verwerkt en gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren en om zo efficiënt en correct mogelijk te kunnen werken. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

– het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten (het voeren van boekhouding, het opstellen van adviezen of overeenkomsten, diverse soorten begeleiding, rechtszaken, …);

– het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieverplichting conform de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en financieren van terrorisme);

– het implementeren van marketingstrategieën (bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven);

– het uitvoeren van (interne) analyses en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Di-bo vof  zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Di-bo vof  als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Di-bo vof  er over waken dat uw gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zal Di-bo vof  er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Deze zullen beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst. Op deze manier tracht Di-bo vof  een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Di-bo vof  te verstrekken omwille van een wettelijke verplichting (o.a. inzake de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en financieren van terrorisme) en/of omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Di-bo vof  de gevraagde diensten niet mogen en/of kunnen leveren.

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren. Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Di-bo vof , wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Di-bo vof  betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen, om een gerechtvaardigd belang en om de (eigendoms)rechten van Di-bo vof  te beschermen.

Di-bo vof  zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisaties, tenzij voor een gerechtvaardigd belang.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Di-bo vof  gedurende een periode van twee jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

 

Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond
Verwerken van uw vraag via het contactformulier, per mail, telefonisch of via social media. Gerechtvaardigd belang: om een antwoord te kunnen bieden op uw vragen.
Direct marketing doeleinden om u te kunnen voorzien van individuele communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Gerechtvaardigd belang: om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen.
U informeren met behulp van periodieke nieuwsbrieven. Toestemming
Profilering  door middel van een cookie die uw onlinegedrag en voorkeuren analyseren. Op die manier houden wij u op de hoogte van interessante activiteiten bij Di-bo vof  die u interesseren.

 

Toestemming
Klantenbeheer Uitvoering van een overeenkomst
Interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie te verbeteren. Gerechtvaardigd belang.

 

1.3 COOKIES

De rubriek “cookies” laat ons toe meer te weten over de oorsprong en het gebruik van de navigatiegegevens die bij de raadpleging van onze website opgeslagen worden, en over uw rechten hieromtrent. Deze rubriek is bijgevolg belangrijk voor u, aangezien u een positieve ervaring met onze diensten wenst te hebben, die uw gegevens op een vertrouwelijke manier moeten behandelen, en ook voor ons, aangezien we een nauwkeurig en volledig antwoord wensen te formuleren op uw vragen omtrent de raadpleging van onze website, rekening houdende met uw verlangens. Als u onze website raadpleegt, kunnen er daarom gegevens, met betrekking tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, etc.) op onze website/app, geregistreerd worden in bestanden – de zogenaamde “cookies”- en op uw apparaat geïnstalleerd worden. Bovendien hebben we ook de mogelijkheid om direct, of via onze dienstverleners advertentieruimte te kopen, om onze activiteiten en aanbiedingen op websites/apps van derden in het oog te laten springen, door middel van boodschappen met een publicitaire inhoud (tekst, beelden, animaties, video’s, etc.), verspreid door deze websites/apps. Denk eraan dat enkel de uitgever van een cookie in staat is deze te lezen of de informatie, die daartoe behoort, te wijzigen.

Wat is een cookie ?

Een cookie is een klein bestand, in de vorm van een tekst, dat op uw computer wordt opgeslagen tijdens uw bezoek aan een website. Het voornaamste doel van deze cookies is om informatie, met betrekking tot uw navigatie op websites te verzamelen, en om u op deze wijze persoonlijke diensten te kunnen voorstellen.
Op uw computer worden de cookies beheerd door uw browser.

 

Verschillende soorten cookies;

Wanneer u ingelogd bent op onze website www.Di-bo vof .be, kunnen we ertoe gebracht worden, onder voorbehoud van uw voorkeur, verschillende cookies op uw apparaat te installeren, zodat we de browser van uw apparaat kunnen herkennen tijdens de geldigheidsduur van een bepaalde cookie.

Op onze website worden er verschillende soorten cookies gebruikt, met elk een ander doeleinde.

De functionele cookies:

Het gaat hier om cookies, die aan Di-bo vof  de mogelijkheid geven om uw ervaring op onze website te personaliseren (bijvoorbeeld door de laatst geraadpleegde producten weer te geven, door inloggegevens te bewaren, door de artikelen in uw winkelwagentje te bewaren, alvorens u verdergaat) of door de weergave van onze www.Di-bo vof .be aan de voorkeuren voor beeldweergave op uw apparaat (resolutie, besturingssysteem, etc.) tijdens uw bezoek aan onze website aan te passen, in overeenstemming met het materiaal en de software voor visualisering en beeldweergave, geïnstalleerd op uw apparaat.

Het gaat hier om cookies die aan Di-bo vof  de mogelijkheid geven om de prestaties van de website te verhogen en de werking ervan te verbeteren (onze website verzamelt bijvoorbeeld vanaf de actieve software op uw eigen computer gegevens over de datum, de geraadpleegde pagina’s, de tijd van raadpleging, het IP-adres, de toegangsverlener, de zoekmachine en de link die aanleiding gaf tot uw bezoek). Door de verzameling van deze gegevens kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren en de doeltreffende werking van onze partnerschappen verhogen.

Third-party cookies:

Wanneer u op onze website surft, kunnen een of meerdere cookies van onze partners (« third-party cookies » ) op uw computer geplaatst worden. Deze third-party cookies hebben als doel uw interesses, op basis van de geraadpleegde of gekochte producten op onze website, te identificeren en de navigatiegegevens te verzamelen, zodat de boodschappen die aan u gericht zijn buiten onze website gepersonaliseerd kunnen worden. In het kader van dergelijke partnerschappen met publicitaire doeleinden kan Di-bo vof  verzocht worden om gegevens betreffende uw aankopen en de geraadpleegde producten op onze website aan onze partner door te geven.

We zien erop toe dat onze partnerbedrijven de verzamelde gegevens op de website www.Di-bo vof .be uitsluitend gebruiken voor de vooropgestelde noden van Di-bo vof , en in overeenstemming met onze instructies, onder eerbiediging van de gewijzigde wet voor informatica en vrijheid van 6 januari 1978, en van de algemene verordening gegevensbescherming n° 2016/679 van 27 april 2016, en zich eveneens ertoe verbinden geschikte beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor de vertrouwelijkheid van de gegevens te voorzien.

Uw voorkeur betreffende de cookies

Er zijn tal van mogelijkheden voor het beheer van de cookies. Via de gekozen instellingen voor privacy worden zowel de online navigatie als de toegang tot bepaalde diensten beïnvloed, waarbij het gebruik van cookies noodzakelijk is. U kunt uw keuze op elk moment aangeven, door uw wensen op vlak van cookies uit te drukken en aan te passen, via de methodes die hieronder worden beschreven, of door uw navigatiesoftware correct in te stellen.

U kunt bij de instellingen van uw navigatiesoftware aanduiden dat de cookies op uw apparaat geregistreerd moeten worden, of dat deze daarentegen geweigerd moeten worden, ofwel systematisch, ofwel volgens de uitgever ervan. U kunt bovendien ook bij de instellingen van uw navigatiesoftware ervoor kiezen dat u steeds de optie moet hebben om de cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een bepaalde cookie automatisch op uw apparaat geïnstalleerd wordt. Als u hierover meer informatie wenst, raadpleeg dan snel de rubriek ‘Hoe kunt u uw voorkeuren aanduiden, afhankelijk van de browser die u gebruikt?’

De registratie van een cookie op een apparaat is voornamelijk onderworpen aan de wil van de gebruiker van het apparaat, die op elk ogenblik uitgedrukt of gewijzigd kan worden, en volledig gratis via de keuzes die door de navigatiesoftware worden aangeboden. Als u in uw navigatiesoftware ervoor gekozen heeft, de registratie van cookies op uw apparaat te accepteren, worden de cookies, die in de geraadpleegde pagina’s en inhoud geïntegreerd zijn, tijdelijk op uw apparaat in een hiervoor voorziene ruimte bewaard. Deze cookies kunnen er enkel door hun oorspronkelijke uitgever gelezen  worden.
Als u de registratie van cookies op uw apparaat weigert, of u diegene, die reeds geregistreerd werden, verwijdert, kunt u geen gebruik meer maken van een reeks functies, die evenwel noodzakelijk zijn voor het surfen op bepaalde pagina’s van onze website. Dit is onder andere het geval bij pagina’s of diensten waarbij u zich moet identificeren. Dit is eveneens het geval wanneer wij – of onze dienstverleners – niet in het kader van de technische compatibiliteit in staat zijn het type van de gebruikte browser op uw apparaat, de taal- en de beeldinstellingen of het land, waarin uw apparaat met het internet verbonden is, te herkennen. In dergelijk gevallen onttrekken we ons aan alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen, die voortvloeien uit een verminderde werking van onze diensten, aangezien we onmogelijk de cookies kunnen registreren of raadplegen die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van onze website. Het gaat hier dan om de cookies die door u geweigerd of verwijderd werden.

Wanneer u uw apparaat met andere personen deelt:

 • In dit geval kunnen we niet op een correcte manier garanderen dat de diensten die op uw apparaat worden aangeboden overeenstemmen met hetgeen er enkel bij eigen gebruik wordt voorgesteld. Deze kunnen immers eveneens op een andere gebruiker van het apparaat afgestemd zijn.
 • U bent vrij om te kiezen, het apparaat met andere personen te delen. In dit geval bent u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de privacy instellingen van uw browser op vlak van de cookies.

Hoe kunt u uw voorkeuren aanduiden, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van de cookies en uw voorkeuren is de configuratie van elke browser verschillend. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u steeds kunt controleren, op welke manier u uw voorkeuren op vlak van de cookies kunt wijzigen.

 

 (https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

 • Voor Safari: klik hier  (https://support.apple.com/kb/index?page=search&locale=nl_BE&q=cookies%20safari)
  Of volg de volgende instructies : Kies Safari > ‘Voorkeuren’, klik daar op ‘Privacy’; klik vervolgens op ‘Cookies tonen’, en kies een van de gewenste opties
 • Voor Chrome: klik hier  (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl)
  Of volg de volgende instructies : open het configuratiemenu (icoon van moersleutel), en kies voor ‘Instellingen ; klik vervolgens op ‘Geavanceerd’ en kies voor ‘Instellingen voor content’, kies ten slotte voor een van de gewenste opties.
 • Voor Firefox: klik hier  (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen)
 • Voor Opera: klik hier  (http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html)

Als u meer wenst te weten over de cookies en hun beheer, ga dan naar de optie ‘Help’ in het menu van uw browser.

Bij het bezoeken van de website van Di-bo vof  dient de betrokkene zich akkoord te verklaren met het gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om diens voorkeuren te registreren. Op haar beurt kan deze informatie gebruikt worden om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voorts kunnen deze cookies ook gebruikt worden om instellingen op te slaan of patronen te herkennen. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van webbakens en andere soortgelijke technologieën, alsook Google Analytics. Op deze manier tracht Di-bo vof  haar klanten per e-mail enkel op de hoogte te brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

Veiligheid van de gegevens

Wij engageren ons de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen via strikte procedures binnen onze onderneming. Voor gegevens die “online” verkregen werden, maken we gebruik van het beveiligde SSL Protocol dat u een hoog niveau van bescherming biedt.

1.4  RECHTEN VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON

Di-bo vof  zal de uitoefening van de volgende rechten aan

de natuurlijke persoon faciliteren:

–           recht op inzage in zijn persoonsgegevens;

–           recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;

–           recht op wissen van zijn persoonsgegevens;

–           recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;

–           recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;

–           recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, dient de natuurlijke persoon hieromtrent een e-mail te verzenden aan het e-mailadres info@di-bo.be of een brief op ons adres. Ten einde zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen. Di-bo vof  zal binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

1.5  CONTACTNAME

De verantwoordelijke gegevensbescherming van Di-bo vof  kan gecontacteerd worden op het navolgend e-mailadres: info@di-bo.be

Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ of op adres:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact(at)apd-gba.be

1.6 SLOTBEPALINGEN

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende Privacy Policy en een overeenkomst tussen Di-bo vof  en een klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.

Di-bo vof  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.